COCKTAIL RECEPTION

Tiệc nhẹ phù hợp với các sự kiện đặc thù dành cho nhân viên văn phòng.