3.200.000 VND
Menu món khai vị
Chú ý: Quý khách nên chọn món theo menu sẽ ngon hơn
Xem hướng dẫn chọn món tại đây: Hướng dẫn đặt món
12.365.000 VND
1.
500.000 VND
2.
460.000 VND
3.
500.000 VND
5.
520.000 VND
6.
530.000 VND
8.
530.000 VND
9.
540.000 VND
11.
540.000 VND
14.
560.000 VND
15.
750.000 VND
16.
1.400.000 VND
17.
2.200.000 VND
18.
620.000 VND
Chú ý: Quý khách nên chọn món theo menu sẽ ngon hơn
Xem hướng dẫn chọn món tại đây: Hướng dẫn đặt món
3.740.000 VND
Chú ý: Quý khách nên chọn món theo menu sẽ ngon hơn
Xem hướng dẫn chọn món tại đây: Hướng dẫn đặt món
7.830.000 VND
Chú ý: Quý khách nên chọn món theo menu sẽ ngon hơn
Xem hướng dẫn chọn món tại đây: Hướng dẫn đặt món
Chú ý: Quý khách nên chọn món theo menu sẽ ngon hơn
Xem hướng dẫn chọn món tại đây: Hướng dẫn đặt món
Chú ý: Quý khách nên chọn món theo menu sẽ ngon hơn
Xem hướng dẫn chọn món tại đây: Hướng dẫn đặt món
5.550.000 VND
Chú ý: Quý khách nên chọn món theo menu sẽ ngon hơn
Xem hướng dẫn chọn món tại đây: Hướng dẫn đặt món
2.540.000 VND
Chú ý: Quý khách nên chọn món theo menu sẽ ngon hơn
Xem hướng dẫn chọn món tại đây: Hướng dẫn đặt món
4.680.000 VND
1.
280.000 VND
3.
280.000 VND
4.
290.000 VND
5.
310.000 VND
9.
335.000 VND
10.
345.000 VND
11.
355.000 VND
12.
410.000 VND
13.
410.000 VND
14.
450.000 VND
Chú ý: Quý khách nên chọn món theo menu sẽ ngon hơn
Xem hướng dẫn chọn món tại đây: Hướng dẫn đặt món