TEA BREAK

phần tinh tế khi thêm vào sự kiện tổ chức một buổi tea-break sẽ mang đến nhiều hiệu quả cho sự thành công của sự kiện.